PH.D Students
S.No.
Roll No.
Student Name
Email
1.
14051001
Mr. Neeraj Kumar Gupta
2.
14051002
Ms. Surabhi Gupta
3.
14051003
Mr. Manish Kumar Dixit
4.
14051004
Ms. Vikas Kumar Singh
5.
14051005
Ms. Meena Yadav
6.
14051006
Ms. Pooja Singh
7.
14051007
Ms. Priyanka Chaudhary
8.
14051008
Ms. Shubhangi Shukla
9.
14051009
Mr. Devarapaga Madhu
10.
13051501
Mr. Vinay Kuamr Pandey
11.
13051502
Mr. Vimal Singh Pal
12.
13051503
Mr. Ankush Mishra
13.
13051504
Ms. Shivani Gupta
14.
13051001
Ms. Gunjan Pandey
15.
13051002
Ms. Shraddha Awasthi
16.
13051003
Mr. Vijay Kumar
17.
13051004
Mr. Santosh Kumar
18.
13051005
Mr. Sachin Mishra
19.
13051006
Mr. Anil Kumar Maurya
20.
13051007
Ms. Parul Dohare
21.
13051008
Mr. Kashif R. Ansari
22.
13051009
Ms. Pooja Gautam
23.
13051010
Mr. Rakesh Kr. Madri
24.
13051011
Ms. Shikha Dubey
25.
13051012
Mr. Somaiah Gajaganthi
26.
13051013
Mr. Ankur Khare
27.
13051015
Ms. Veena Singh
 
28.
13051002
Shraddha Awasthi
 
29.
13051003
Vijay Kumar
 
30.
13051005
Sachin Mishra
 
31.
13051007
Parul Dohare
 
32
13051009
Pooja Gautam
 
33.
13051010
Rakesh Kumar Madri
 
34.
13051012
Somaiah Gajaganti
 
35.
13051013
Ankur Khare
 
36.
13051015
Singh Veena Awadhesh
 
37.
13051501
Vinay Kumar Pandey
 
38.
13051503
Ankush Mishra
 
39.
14051001
Neeraj Kumar Gupta
 
40.
14051002
Surabhi Gupta
 
41.
14051003
Manish Kumar Dixit
 
42.
14051004
Vikas Kumar Singh
 
43.
14051005
Meena Yadav
 
44.
14051007
Priyanka Chaudhary
 
45.
14051008
Shubhangi Shukla
 
46.
15051001
Ankita Ojha
 
47.
15051002
Shwarnima Singh
 
48.
15051004
Swati Chauhan
 
49.
15051005
Sunil Kumar
 
50.
15051006
Shaili Pal
 
51.
15051008
Adesh Kumar Singh
 
52.
15051009
Pratibha Verma
 
53.
15051010
Dinesh Kumar Verma
 
54.
15051011
Jiyaul Haque
 
55.
15051012
Daraksha Bano
 
56.
15051013
Atendra Kumar
 
57.
15051501
Dhirendra Kumar
 
58.
15051502
Shalini Sahani
 
59.
16051001
Reena Singh
 
60.
16051002
Savita Kumari
 
61.
16051004
Sadaf Azeez
 
62.
16051009
Varsha Tiwari
 
63.
16051010
Vinod Kumar
 
64.
16051501
Tania Roy
 
65.
16051502
Manish Kumar Verma
 
66.
16051503
Bharat Kumar
 
67.
16051504
Jyoti Kuntail