Alumni Directory (1991-2000)
 

Year Name Email ID Residence
1995 Vivek Kumar Seth vushi2705@yahoo.com Hyderabad
1996 Rajesh Kumar rajesh.mining96@gmail.com Joda  Odisha
1996 Anurag Pandey akapandey@gmail.com Mumbai
1996 Vinay Prakash vinayp2000@gmail.com Noida